به اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران