ریاست جدید اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی در دوره پنجم