اسنادتفاهم نامه اتاق بازرگانی با قزاقستان باحضور رسانه هاو مدیران استانی امضا شد.