سالن آمفی تئاتر کتابخانه دهخدا روز پنج شنبه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۲