رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی

به جناب آقای دکتر سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران