ریاست اتاق بازرگانی خراسان شمالی در جشنواره ملی ستارگان مدیران برتر حوزه ارتباطات در سطح کشور موفق به کسب نشان افتخار ملی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی ،امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقش قابل توجه دارد به گونه ای که موفقیت سازمان ها،ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی عملکرد روابط عمومی ها بستگی دارد.
حال اینکه کسب نشان ملی افتخار ریاست اتاق بازرگانی خراسان شمالی در جشنواره ملی ستارگان مدیران برتر در سطح کشور موجب سربلندی و افتخار مجموعه وزین اتاق بازرگانی بجنورد به عنوان نماینده بخش خصوصی استان است که نسبت به جایگاه و نقش روابط عمومی مطلع و حامی بوده است.