با پیگیری شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی؛

بازرگانان در دادگاه های ویژه دعاوی بازرگانی شرکت خواهند کرد

سعید پورآبادی، دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی اظهار کرد : همواره ایراد نظرات کارشناسی در حوزه های مختلف امری ضروری است و این مسئله اگر در یک دادگاه باشد اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

وی افزود : شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی همواره به دنبال حضور قانونی بازرگانان در دعاوی تجاری بود و این مسئله را از سطح ملی پیگیری کرد. پورآبادی بیان داشت : پس از پیگیری متعدد قوه قضاییه به صورت رسمی اجازه استفاده از نظرات افراد آگاه در دعاوی بازرگانان دارای کارت بازرگانی را صادر کرده است