دیدار حسن مکرمی مدیر امور شعب بانک رفاه استان با سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی این دیدار با هدف  توسعه همکاری های متقابل بایکدیگر و حمایت از تولید و کمک به اشتغال استان  انجام شد.