پرداخت مشوق های صادراتی به نشانی www.tpo.ir

تخصیص بخشی از اعتبارات مشوق های صادراتی در چارچوب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰

اطلاعات تکمیلی مفاد بسته حمایتی و شیوه نامه مربوطه نسبت به پرداخت مشوق های صادراتی(در سقف اعتبارات تخصیصی) در نامه فوق👆👆👆 قابل رویت است.