۱ -سفرمحمد صمدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی بین ایران و ترکمنستان در سفر رئیس جمهور وهیات
همراه به ترکمنستان و سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی در نشست فعاالن اقتصادی و تجار ای رانی و
ترکمنستانی درکشور ترکمنستان ۷ فروردین ۱۳۹۷
۲ -دیدار ر یاست و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد با سرمایه گذاران خارجی پنج کشور قطر، ایتالیا،
چین، یونان، قرقیزستان ۹۷/۰۴/۱۲
۳ -دیدار دکتر سید علی صالح پور، رایزن اقتصادی ایران در آلمان با ریاست اتاق بازرگانی بجنورد و نشست با
فعاالن بخش خصوصی در محل اتاق بجنورد ۹۷/۰۴/۱۶
۴ دیدار آواز بیک عبدالرزاق اف، سفیر جمهور ی قرقیزستان وهیات همراه با رئیس اتاق بازرگانی خراسان
شمالی و نشست هم اندیش ی با اعضا ی هیات نمایندگان اتاق بجنورد ۹۷/۰۴/۱۷
۵ دیدار رئیس اتاق بازرگانی بجنورد با تجار ترکمنستانی، ازبکستانی و روسیه ۹۷/۰۷/۷
۶ دیدار خرمالی ، رایزن اقتصادی ا یران در ترکمنستان با رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی و شرکت در
همایش کسب و کار استان ۹۷/۱۱/۰۶
۷ دیدار سید محمد احمدی سفی ر ایران در ترکمستان با رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی و شرکت در
نشست تخصصی فعاالن اقتصادی استان در محل اتاق بجنورد ۹۷/۱۲/۰