✍با هدف: ضرورت تقویت مراودات تجاری و اقتصادی با یکدیگر و بهره مندی از توانمندی ها و پتانسیل های طرفین