بازدید  رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی به همراه سرکنسول جمهوری قزاقستان در استان گلستان و باقر جوینی رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان از کارخانه بجنورد پلاستیک به مدیریت حیدر حیدریان