تاریخ برگزاری  ۹ الی ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران