دبیرشورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خراسان شمالی گفت: طی پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگوی استان و البته سایر استان ها امکان قرار گرفتن نام کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در لیست بیمه فراهم شد.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ، سعید پورآبادی با اعلام این مطلب  اظهار کرد: یکی از مشکلات کارفرمایان و یا مدیرعامل و هیات رئیسه شرکت ها، عدم امکان بیمه نمودن خود از طریق لیست بیمه شرکت بود.

وی افزود: به این ترتیب کارفرما علی رغم بیمه کردن چند نفر، خود از حق بیمه برخوردار نبود که این مسئله مورد اعتراض آن ها قرار گرفته بود.

دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهارداشت: این مسئله در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی و البته سایر استان ها به بحث گذاشته شد و در نهایت درخواست تغییر قانون مذکور ارائه شد.

پورآبادی تصریح کرد: در نهایت با رایزنی های مختلف از سطح ملی، این قانون تغییر یافت و اکنون امکان قرار گرفتن نام کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در لیست بیمه فراهم شد. وی بیان داشت: این قوانین موجب تسهیل فرآیند کسب و کار می شود و می تواند در آینده آثار خود را بروز دهد.

امکان قرار گرفتن نام کافرما در لیست بیمه مهیا شد

دبیرشورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خراسان شمالی گفت: طی پیگیری های دبیرخانه شورای گفتگوی استان و البته سایر استان ها امکان قرار گرفتن نام کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در لیست بیمه فراهم شد.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ، سعید پورآبادی با اعلام این مطلب  اظهار کرد: یکی از مشکلات کارفرمایان و یا مدیرعامل و هیات رئیسه شرکت ها، عدم امکان بیمه نمودن خود از طریق لیست بیمه شرکت بود.

وی افزود: به این ترتیب کارفرما علی رغم بیمه کردن چند نفر، خود از حق بیمه برخوردار نبود که این مسئله مورد اعتراض آن ها قرار گرفته بود.

دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهارداشت: این مسئله در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی و البته سایر استان ها به بحث گذاشته شد و در نهایت درخواست تغییر قانون مذکور ارائه شد.

پورآبادی تصریح کرد: در نهایت با رایزنی های مختلف از سطح ملی، این قانون تغییر یافت و اکنون امکان قرار گرفتن نام کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در لیست بیمه فراهم شد. وی بیان داشت: این قوانین موجب تسهیل فرآیند کسب و کار می شود و می تواند در آینده آثار خود را بروز دهد.