تفاهم نامه تجاری بین اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی به ریاست حق امضای سعید پورآبادی طرف ایرانی و مرکز مبادلات تجاری توسعه فناوری استان آلماتی کشور قزاقستان به ریاست و حق امضای دکتر محمد اشرف اکبری طرف قزاقستانی در۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی،این تفاهم نامه با هدف بهره گیری از قابلیت ها و توانمندی ها و منابع طرفین در جهت صادرات محور کردن بنگاه های کوچک و متوسط دو کشور و افزایش توان رقابت پذیری آنها جهت حضور موثر در بارازهای صادراتی از طریق ایجاد توسعه و توانمند سازی خوشه های تولیدی – تجاری و صنعتی و شبکه های کسب و کار منعقد و مبادله شد. #هیات تجاری خراسان شمالی ۲۲ آبان عازم کشور قزاقستان شهر آلماتی شدند