باپیگیری های دبیرخانه شورای گفتگوی به سرانجام رسید:

نجات واحدهای تولیدی با حذف سود مرکب  از سوی بانک ها

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی  از نتایج ثمر بخش پیگیری برخی مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی و ملی   خبرداد  گفت: پیگیری موافقت حذف سود مرکب از واحدهای تولیدی توسط بانک ها نجات واحدهای تولیدی را از ورشکستگی رقم زد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی با اشاره به مشکلات برخی از قوانین نظام بانکی در راستای مانع زدایی وپشتیبانی از تولید، اظهارداشت:طی پیگیری های مکرر اتاق بازرگانی بجنورد در جلسات کارشناسی و جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت استانی  و ملی سرانجام با رای قاطع نمایندگان مجلس دریافت سود مرکب توسط بانک ها متوقف شد.

وی دریافت سود مرکب را یکی از مشکلات تولید کنندگان ذکر کرد و بیان داشت: چراکه متاسفانه در ایران تسهیلات بانکی به گونه‌‌ای بوده که محاسبه سود و جریمه به صورت مرکب انجام می شد و همین امر منجر به بدهی وافزایش بدهی بدهکارانی می شد  که به هر دلیلی نمی توانستند به موقع اقساط خود را پرداخت کنند و درنهایت  بسیاری از تولیدکنندگان ورشکسته  و کارخانه آنها توسط بانکها مصادره می شد. وی افزود: حذف سود مرکب توسط بانک هامنجر به نجات واحدهای تولیدی از ورشکستی می شود