باهمکاری اتاق بیرجند دوره آموزشی مجازی آشنایی با مراحل صادرات و واردات روز دوشنبه ۱۵ و ۱۶شهریورماه ساعت ۱۴ و سه‌شنبه ساعت ۱۵  برگزار می‌گردد