اتاق بازرگانی خراسان شمالی سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر را گرامی داشت