اسامی هیات رئیسه دوره پنجم

۱- دکتر مازیار زند                     رئیس

۲- سید هاشم سیدی                     نائب رئیس اول

۳- عباس کاظمی نائب رئیس دوم

۴- عبدالله خدابنده               خزانه دار

۵- سعید کریمی                    منشی