دیدار حسن مکرمی، مدیر امور شعب بانک رفاه استان به همراه رضا شکیبا، معاون اداره امور شعب ،حسن ربانی، مدیر امور حقوقی امور شعب بانک رفاه خراسان شمالی با سعید پورآبادی رییس اتاق بازرگانی بجنورد

با هدف :

افزایش ارتباطات و همکاری بیش از پیش طرفین در سال جاری