کسب و کار

آذر ۲۷, ۱۳۹۸
صورتجلسه با موضوع بررسی مشکل تامین مواد اولیه پتروشیمی برخی واحدهای تولیدی

صورتجلسه با موضوع بررسی مشکل تامین مواد اولیه پتروشیمی برخی واحدهای تولیدی

صورتجلسه کسب و کار با موضوع بررسی مشکل تامین مواد اولیه پتروشیمی برخی واحدهای تولیدی
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

دومین صورتجلسه کسب و کار

دومین صورتجلسه کسب و کار
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

اولین صورتجلسه کسب و کار

اولین صورتجلسه کسب و کار