به منظور عرض تبریک انتخاب ریاست اتاق بازرگانی و ارتباطات بیش از پیش بایکدیگر و موضوعات مشترک به بحث و گفتگو پرداختند.