چهارمین آگهی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی؛

تقویم فرآیند انتخابات اعلام شد/ ثبت نام رای دهندگان اشخاص حقیقی تا ۱۴ اسفند