با حضور رئیس گمرک خراسان شمالی درمحل اتاق بازرگانی بجنورد