دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خراسان شمالی از کسب رتبه” شایستگی”  شورای گفتگوی استان در سطح کشور براساس آخرین ارزیابی وزارت کشور خبرداد.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی  با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی وزارت کشور، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نمرات مطلوبی کسب کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در مسیر شایستگی قرار گرفت و به گروه دوم شوراها ارتقا یافت.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی   برگزاری کارگروه های تخصصی، تدوین گزارش های کارشناسی مطلوب و پیگیری های مستمر مصوبات را از جمله علل ارتقای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  خراسان شمالی ذکر کرد.

وی  تصریح کرد: شورای گفتگوی خراسان شمالی هماهنگی مطلوبی با دبیرخانه شورا ملی دارد و از این حیث نیز توانستیم نظر مطلوب وزارت کشور را کسب کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در انتها اظهارداشت:  در سال جاری ۹ جلسه با ۲۳ دستور کار توسط شورا برگزار شد که ۷ مصوبه ملی و ۳۱ مصوبه استانی به تصویب رسید که با پیگیری های متعدد قریب به اتفاق آنها به ثمر نشست و این از جمله علل موفقیت و ارتقای جایگاه شورای خراسان شمالی محسوب می شود.