با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و روسای اتاق های بازرگانی بجنورد(سعیدپورآبادی)، بیرجند (علیرضا خامه زر،عضو هیأت رئیسه اتاق بیرجند ) و زاهدان(عبدالحکیم ریگی میرجاوه) و مسئولین اتاق های تجارت کابل، هرات،بامیان و نیمروز افغانستان