دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی از بررسی یکی دیگر از پیشنهادات شورای گفتگوی استان در سطح ملی خبرداد.

به گزارش دبیرخانه ی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی اظهار کرد: نماینده شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی برای دومین بار به کارگروه تخصصی این شورا در سطح ملی دعوت شده است.

دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ادامه داد: بررسی دریافت سود مرکب بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، موضوع این جلسه تخصصی است.

وی با تاکید بر اینکه بررسی این موضوع پیشنهاد شورای گفتگو خراسان شمالی بوده است، افزود: یکی از وظایف بانک ها اعطای وام و اعتبار بدون ربا در قالب های مختلف به متقاضیان است و از طرفی دیگر دریافت زیاده بر دین در ازای اعطای مهلت، مغایر با شرع می باشد.

پورآبادی تصریح کرد: در مهر ماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری همراه با چند الحاقیه ابلاغ شد اما به نظر می رسد آثار این قانون با قوانین منع دریافت سود مرکب در تضاد است. وی در انتها گفت: با این تفاسیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در خواست بررسی مجدد قوانین این حوزه را داد که از سوی شورای ملی مورد موافقت قرار گرفت