مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.
مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني(حقيقي)

1- دو نسخه تقاضانامه ابطال.

2- اصل و كپي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال

3- اصل و كپي مفاصا حساب تامين اجتماعي جهت ابطال (در صورت توليدي بودن)

4- اصل و كپي كارت بازرگاني.

5- اصل و كپي اظهارنامه ابطالي در دفاتر بازرگاني در دو نسخه.
توجه:در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني،ارائه آگهي اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي است. (نام و شماره كارت بازرگاني در روزنامه درج گردد.)


مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (حقوقي)
1- دو نسخه تقاضانامه ابطال.

2- اصل و كپي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال

3- اصل و كپي مفاصا حساب تامين اجتماعي جهت ابطال.

4- اصل و كپي كارت بازرگاني.

5- اصل و كپي اظهارنامه ابطالي در دفاتر بازرگاني در دو نسخه.

6- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام،خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شركتها مبني بر ابطال كارت بازرگاني در 2 نسخه در صورت عدم انحلال)

7- تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شركت در دو نسخه (در صورت انحلال)
توجه: در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني،ارائه آگهي اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي است (نام و شماره كارت بازرگاني در روزنامه درج گردد.)

ادامه مطلبمدارك مورد نياز جهت تمديد كارت بازرگانی

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي:

1- دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت چاپ شده (تکميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي . ضمناً براي تمديد کارت بازرگاني نيازي به گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي نيست)

2- ارائه اصل كارت بازرگاني.

3- در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني ارائه دو قطعه عكس 4×6 الزامي است.

4- اصل مفاصاحساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس مندرج كارت بازرگاني ) . به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال 79 به بعد.

5- اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده ) .

6- در صورت استيجاري بودن دفتر كار ، ارائه اجاره نامه تمديد شده .

7. در صورت تغيير محل :
الف ) ارائه يک برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركتها .
ب ) اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است. ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.

تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند .

تذکر 2 : هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد .

تذکر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است .

تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.

تذکر 5 : براي متقاضيان تمديد کارت بازرگاني بيش از يک سال بنابه دستورالعمل به همراه داشتن دسته چک الزامي است.

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقي:

1- دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت چاپ شده (تکميلي از وب سايت به همراه امضاء مديرعامل و مهر شرکت. ضمناً در صورت تغيير مدير عامل اين فرم توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء گردد).

2. ارائه اصل كارت بازرگاني .

3. ارائه يک برگ کپي فرم شناسه ملي شرکت .

4. اصل مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت ) به همراه كليه برگهاي قطعي و تشخيص ماليات از سال 79 به بعد .

5. اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري .

6. در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مديرعامل دو قطعه عكس 4*6 ( جديد ،‌تمام رخ ، ساده ) .

7. يک برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت ( در صورت هرگونه تغييرات ) .

8. در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه تمديد شده .

9. در صورت تغيير مديرعامل :
الف • اصل کارت ملي مدير عامل جهت برابر با اصل نمودن و يک سري کپي کامل از پشت و روي آن .
ب • اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل جديد از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.
ج • اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و يک سري كپي از پشت و روي آن .
متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدارك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
متولدين سالهاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
متولدين سالهاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدارك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند .

10. درصورت تغيير آدرس :
اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر اصل نمودن بهمراه يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
درصورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل بر اساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.

براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است .

11. اشخاص غيرايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند 8 ( الف – ب – ج ) ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك مي باشند .

تذكر 1 : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند .

تذكر 2 : هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقيقي و حقوقي نمي تواند داشته باشد .

تذكر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور مديرعامل و يا نماينده ايشان به همراه معرفي نامه و ليست بيمه الزامي است .

تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .

تذکر 5: براي متقاضيان تمديد کارت بازرگاني بيش از يک سال بنابه دستورالعمل به همراه داشتن دسته چک الزامي است.

ادامه مطلبمدارك مورد نياز جهت صدور كارت بازرگانی

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 4
File engine/modules/statnew.php not found.

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقي:

 1. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها .

در خصوص شرکتهاي با مسئوليت محدود: ارائه دو برگ کپي تقاضانامه ثبت شرکتهاي داخلي و شرکت نامه رسمي که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامي است.در خصوص شرکتهاي سهامي خاص و عام : ارائه دو برگ کپي اظهارنامه ثبت شرکتهاي سهامي خاص يا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامي است.

2. اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.

3. دريافت و تكميل فرم ها شامل :
الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق .
ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) .

4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.

5.دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.

6. اصل کارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري کپي از پشت و روي آن .

7. چهار قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده )

8. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن .
متولدين سال هاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سال هاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سال هاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

9. داشتن حداقل سن 23 سال تمام .

10. اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان تهران و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم ( الف ) تائيد شده باشد قابل قبول است) . ارائه دسته چک حساب جاري مربوطه درزمان تشکيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد.

11. اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد. ( گواهي امضاء توسط محضر ).

12. اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
- در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.

- براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.

13. اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.

تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.

تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.

تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .

تذكر 5 : حضور مديرعامل با مدرك تحصيلي زير ليسانس در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي است.

ادامه مطلبليست دوره هاي آموزشي برگزار شده

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

 

1- مديريت بازاريابي

2- کارگاه آموزشي حمل ونقل بين المللي و ترانزيت کالا

3- کارگاه آموزشي ماليات بر ارزش افزوده

4- کارگاه آموزشي حقوق قراردادهاي بين المللي و بازرگاني

5- کارگاه آموزشي آموزش تخصصي گمرکي کارگاه آموزشي و ترخيص کالا

6- کارگاه آموزشي حقوق و تجارت

7- کارگاه آموزشي حضور در کارگاه آموزشي نمايشگاههاي بين المللي

8- کارگاه آموزشي بسته بندي کالاهاي صادراتي

9- کارگاه آموزشي صادرات گام به گام

10- کارگاه آموزشي آشنايي با سازمانهاي بين المللي و اقتصادي

11- کارگاه آموزشي قوانين و مقررات صادرات و واردات کالا و خدمات

12- کارگاه آموزشي مديريت خريد و سفارشات خارجي

13- کارگاه آموزشي حمل و نقل و ترانزيت کالا و مسئوليتها و مصونيتها

14- کارگاه آموزشي گزارشهاي تحليلي بازار

15- کارگاه آموزشي تأمين مالي صادرات

16- کارگاه آموزشي حقوق قراردادهاي بين المللي

17- دوره آموزشي اکسل (EXCEL)

18- کارگاه آموزشي اکسز(ACCESS)

19- کارگاه آموزشي حسابداري مالي (1)

20- کارگاه آموزشي حسابداري مالي (2)

21- همايش سازمان جهاني تجارت WTO

22-همایش آموزشی استانی جایگاه برند(Brand) در صادرات

23-کارگاه آموزشی تبلیغات تجاری و روشهای ارزیابی اثر بخشی آن

24- همایش آموزشی استانی اصل 44 قانون اساسی

25- همایش آموزشی آشنایی با نظام هماهنگ کد گذاری کالاها

26- همایش آموزشی تجارت الکترونیک

27- کارگاه آموزشی اصول و نحوه عملی تنظیم قراردادهای بازرگانی داخلی و قراردادهای بین المللی بازرگانی خارجی

28-کارگاه آموزشی آشنایی با اصطلاحات ،واژها و اسناد بازرگانی بین المللی

29-کارگاه آموزشی مدیریت کاربرد جهانی نمایشگاهها

30-کارگاه آموزشی اخلاق در تجارت

31- کارگاه آموزشی اصول تنظیم قراردادهای بین المللی بازرگانی

32-بازاریابی بین المللی با گرایش تبلیغات تجاری

33-کارگاه آموزشی نحوه اجرا و مشارکت در نمایشگاههای بین المللی در داخل و خارج

34- مدیریت خرید سفارشات خارجی، قراردادهای تهاتری و اینکوترمز

35-مقررات صادرات و واردات

36-قوانین و مقررات گمرک و ترخیص کالا

37- بازاریابی بین الملل و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی خوشه ی آبنبات و کشاورزی

38- مدیریت فروش

 

 

ادامه مطلبانجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان شمالی

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

به نام خدا
انجمن ارگانیک ایران با هدف استاندارد سازی تولید محصولات ارگانیک و حفظ منابع طبیعی ،ارتقاء کیفیت با نگرش حفظ سلامت جامعه بر اساس استانداردهای بین المللی کنترل تولید تا مصرف ، افزایش صادرات غیر نفتی با تولید و عرضه محصولات ارگانیک به بازارهای بین المللی به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی در سال 1385ثبت و فعالیت خود را آغاز نمود.در سال 1386 با ترسیم مدل ملی قوانین و مقررات ارگانیک بر اساس مطالعات جامع پیرامون ساختار کشورهای مختلف و شرایط موجود در کشور تدوین و استانداردهای ارگانیک در تاریخ 3/7/1387 درکمیته ملی استاندارد با شماره 11000 به ثبت رسید .
دغدغه اصلی همه ما تامین مایحتاج جامعه در داخل وارتقاء سلامت جامعه است وهمه ما خطرات یک جامعه ناسالم و تبعات آنرا می دانیم .محصولات ارگانیک ماحصل به کارگیری استانداردهای زیست محیطی هستند .و مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است . تمام فرآیند تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری ، حمل و نقل ، شرایط کاری ، شرایط اجتماعی و عرضه و بر چسب گذاری این محصولات ، تحت کنترل و پایش یک نظام گواهی و استاندارد معتبر ارگانیک است . این محصولات دارای کیفیت ، طعم طبیعی ، خوب و فاقد هر گونه موادشیمیایی مصنوعی و باقیمانده عناصر و فلزات و مواد مضر هستند .
لهذا انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان شمالی در مورخه 21/9/1391 تحت نظارت اتاق بازرگانی خراسان شمالی ، انجمن ارگانیک ایران و معاونت تشکلهای اتاق ایران و با کمک و مساعدت مسئولین محترم سازمان جهاد کشاورزی و اعضای محترم هیئت موسس تاسیس گردید. دبیرخانه انجمن در محل اتاق بازرگانی دایر و اقدامات اولیه جهت شروع به کار دبیرخانه با نظارت انجمن ارگانیک ایران انجام گرفت .این انجمن غیر انتفاعی بوده و با ایجاد ارتباط و همکاری با سازمانها ، شرکتها ، تولیدکنندگان و اساتید مرتبط با تولید محصولات کشاورزی در راستای اهداف انجمن تلاش وفعالیت می نماید. وتعداد اعضای انجمن 13نفر که متشکل از هفت
نفر منتخب عبارتند از دو نفر بازرگان ،دو نفر تولیدکننده محصولات کشاورزی ارگانیک، و دو نفر تولید کننده نهاده های بیولوژیک و یک نفر استاد در رشته مربوطه و 6نفر منتصب که عبارتند از ریاست اتاق بازرگانی خراسان شمالی ،ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ،ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی، ریاست سازمان استاندارد خراسان شمالی ،معاونت غذا و دارو خراسان شمالی و معاونت حفظ نباتات استان خراسان شمالی می باشد.این انجمن در جهت حفظ طبیعت منطقه و بهره گیری ازمزیتهای موجود
بی آنکه تعادل اکوسیستم را برهم زند به صورت بیولوژیک در تولید محصولات ارگانیک گام برمی دارد .در این راستا با توجه به اینکه این انجمن مردمنهاد بوده و توان اجرایی ندارد در صورت تعامل با سازمانها ودستگاههای اجرائی می تواند در جهت وظایف محوله در عرصه تولید مثمر ثمر باشد امیدوارم دستگاههای اجرائی که بدین منظور بوجود آمده اند با حمایت ازانجمن وتولیدکنندگان استان انگیزه لازم راجهت حضوردرعرصه تولید محصولات ارگانیک فراهم آورند .
سلامت جامعه باتولید محصولات ارگانیک متحول خواهد شد وبخشی زیادی از هزینه های درمانی وازکار افتادگی ناشی ازمصرف غیر لازم سموم ومواد شیمیائی مضرو هورمونهارا که برجامعه تحمیل گردیده ازبین می برد .
اکنون فرصت مناسبی برای معامله برد برد در جامعه فراهم گردیده علاوه بر تضمین سلامت جامعه بااستفاده از تخصص نیروهای بومی با صرف هزینه کمتر در امر تولید محصولات ارگانیک سود بیشتری نصیب تولید کنندگان کشورمان بگردانیم .
اشتغالزائی از امتیازات تولید محصولات ارگانیک می باشد زیرا تولید کننده به دلیل سود مناسبی که بدست آورده می تواند هزینه نیروی کار و متخصصین را براحتی پرداخت نماید .
دبیرخانه انجمن پذیرای کلیه متقاضیان محترم می باشد و در همین راستا به جهت آموزش کشاورزان ، تولید کنندگان ، و احاد جامعه گارگاههای اموزشی اشنائی با محصولات ارگانیک از تولید تا عرضه برگزار می نماید که شرکت در ان برای علاقه مندان میسر می باشد .

اشکان کاویانی
رئیس انجمن ارگانیک شعبه خراسان شمالی

ادامه مطلبوظائف انجمن ارگانیک

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 5
File engine/modules/statnew.php not found.
باسلام وآرزوی موفقیت :
به استحضار می رساند .کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در راستای نیل به اهداف درجهت ارتقاء ورونق بخشیدن به بخش کشاورزی و تضمین سلامت جامعه با توجه به وجود استعدادهای طبیعی وظرفیتهای بالقوه درزمینه تولید محصولات ارگانیک با حذف مواد شیمیایی و سموم از چرخه تولید ودرمقابل استفاده از نهاده های بیولوژیک در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک اقدام نموده وبا حمایت ریاست محترم اتاق بازرگانی خراسان شمالی با تلاش و کوشش موفق به تاسیس انجمن ارگانیک شعبه خراسان شمالی گردید و دبیرخانه انجمن در محل اتاق ایجاد و در خدمت کشاورزان متقاضی عضویت در انجمن ، اساتید مربوطه و مدیران سازمانها و دوایر دولتی می باشد .
درحال حاضردر سطح بین المللی بازاری بسیار پررونق متقاضی خرید محصولات ارگانیک می باشد قیمت این محصولات 250%نسبت به محصولات معمول گرانتر بفروش می رسد و خریداران متقاضی عقد قراردادهای بلند مدت می باشند .

ادامه مطلببسته بندی محصولات پاک و ارگانیک

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.
بسته بندی محصولات پاک و ارگانیک
تولید محصولات غذای سالم یکی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی و بخش سلامت جامعه بوده و بحث اقتصادی اصلی ترین مانع توسعه تولید محصولات سالم است . اما از سوی دیگر نیاز به این محصول پاک در جامعه داخلی و بین المللی کاملا احساس می شود .
آن گونه که صاحب نظران اظهار می نمایند منشا بسیاری از بیماریها ی خطرناک مواد غذایی ناسالم است . بنابراین باید هم فرهنگ استفاده از محصولات سالم را آموزش دهیم و هم به ایجاد بازار رقابتی کمک نمایم هر چند بها و قیمت محصولات ارگانیک از محصولات عادی بیشتر باشد باز هم به صرفه تر است .
اگر هزینه های بهداشت و درمان را در نظر بگیریم ، هر چقدر برای محصولات سالم هزینه شود باز هم هزینه های انجام شده منطقی و عقلانی خواهد بود . اکنون که دانش فنی لازم در این زمینه وجود دارد و کاذشناسان زبده و فعال در سطح استان به عنوان یک پتانسیل بسیار قوی مطرح است واز همه مهم تر کشاورزان و باغ داران پیشرو و علاقه مند به تولید این گونه محصولات هستند ، امکان اجرایی شدن فرایند تولید محصولات ارگانیک به آسانی و به سهولت میسر است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که توجه به محصولات ارگانیک باعث کاهش کمیت محصول در مزرعه شده ، که این کاهش محصول را می توان با ترویج و فرهنگ مصرف کودهای بیولوژیکی و ارگانیک جبران نمود و این عمل در واقع منجر بهره وری و حاصلخیزی خاک را ارتقا می دهد.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که به دلیل درآمد سرانه پایین شهروندان استان و این مورد که رغبت مردم به مصرف کالای ارزان تر بیشتر بوده که به دلیل قدرت خرید پایین است و فعالیت های ترویجی و یارانه های حمایتی را از نظر نباید دور داشت .

ادامه مطلبحق عضویت سالیانه انجمن ارگانیک خراسان شمالی

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

حق عضویت سالیانه انجمن ارگانیک خراسان شمالی

1 – اشخاص حقوقی 000/000/2ریال
2 – اشخاص حقیقی 000/700 ریال
3 – اساتید 000/250 ریال

دارا بودن کارت بازرگانی جهت عضویت در انجمن ارگانیک الزامی می باشد .
اساتید (دارای تخصص تولید محصولات ارگانیک) الزامی به اخذ کارت بازرگانی ندارند.ادامه مطلباساسنامه

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

باسلام وآرزوی موفقیت :
به استحضار می رساند .کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در راستای نیل به اهداف درجهت ارتقاء ورونق بخشیدن به بخش کشاورزی و تضمین سلامت جامعه با توجه به وجود استعدادهای طبیعی وظرفیتهای بالقوه درزمینه تولید محصولات ارگانیک با حذف مواد شیمیایی و سموم از چرخه تولید ودرمقابل استفاده از نهاده های بیولوژیک در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک اقدام نموده وبا حمایت ریاست محترم اتاق بازرگانی خراسان شمالی با تلاش و کوشش موفق به تاسیس انجمن ارگانیک شعبه خراسان شمالی گردید و دبیرخانه انجمن در محل اتاق ایجاد و در خدمت کشاورزان متقاضی عضویت در انجمن ، اساتید مربوطه و مدیران سازمانها و دوایر دولتی می باشد .
درحال حاضردر سطح بین المللی بازاری بسیار پررونق متقاضی خرید محصولات ارگانیک می باشد قیمت این محصولات 250%نسبت به محصولات معمول گرانتر بفروش می رسد و خریداران متقاضی عقد قراردادهای بلند مدت می باشند .
انجمن ارگانیک طبق اساسنامه وظایفی دارد که به اختصار حضورتان تقدیم می گردد.

ادامه مطلب