هیئت رئیسه

در گروه بازرگانی آقایان:محمد صمدی،نور مراد یزدانی،سعید پورآبادی،حسنعلی مرادیان،علی گرمه

گروه صنعت آقایان:حیدر حیدریان کهنه اوغاز،سید علی شریعت،بیگلر پرهامی،علی محمد جاجرمی

گروه معدن آقایان:غلامعلی اعلمی پور،علی اصغر علی آبادی

گروه کشاورزی آقایان:علی محمد ژاله مایوان،غلامرضا شیرزاد،اشکان کاویانی