تاریخچه

نگاهي به تاريخ تاسيس اتاقهاي بازرگاني نشان مي دهد كه اتاق تجارت در شانزدهم مهرماه ???? شمسي در وزارت بازرگاني در تهران تاسيس و قانون اتاق هاي تجارت در سال ???? تصويب شد و اين همه بيان فعاليت گسترده بازرگانان و تجار در اين دوره بود.
همانگونه كه ماده اول قانون تاسيس اتاقهاي تجارت نشان مي دهد تاسيس اتاق تجارت در مراكز تجاري مهم مملكتي بر حسب تقاضاي تجار محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و با تصويب دولت مورد نظر قرار گرفته است ، اما با توجه به دخالت دولت در فعاليتهاي بازرگاني و افزايش اين دخالت در آن زمان با وضع قانون خاص و به انحصار در آمدن تجارت خارجي كشور در دست دولت، اتاقهاي تجارت به حالت تعليق درمي آيد، ولي در سال ???? با اعمال فشار تجار و بازرگانان ، دولت اجازه فعاليت مجدد به اتاقهاي تجارت را ميدهد ، اما اين فعاليت به ?? اتاق محدود ميشود كه يكي از آنها اتاق بازرگاني مشهد است.
پس از شهريور ???? با كاهش قدرت حكومت مركزي ، با احساس و ضرورت تشكيل اتاق بازرگاني ، با تلاش جمعي از بازاريان، قانون جديدي بنام قانون تشكيل اتاق بازرگاني به تصويب رسيد و دو انجمن صنفي بنام اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف به آن پيوستند ، به دنبال تشكيل اتاق بازرگاني تهران ، اتاق بازرگاني در شهرهاي بزرگ ايران از جمله مشهد مقدس در دهه ??تاسيس گرديد .
اتاق خراسان شمالي در مرداد ماه 86 عملاً شروع به فعاليت نمود با همكاري وهمراهي وهمدلي هيأت نمايندگان وهيأت رئيسه ، الحمداله يكي از اتـاقهاي فعال وصاحب نظر در بين اتاقهاي تازه تأسيس وحتي بين بعضي از اتاقهاي قديمي به تأييد واذعـان قسمتهاي مختلف اتاق ايران از لحاظ عملكرد و نقطه نظرات و پيشنهادات و حضور فعال در مجـامع بين المللي و داخلي به شمار مي آيد.